Kas mes esameMŪSŲ VIZIJA – būti pagrindiniu veiksniu, užtikrinančiu sutrikusio intelekto žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesus visuose lygmenyse bei ginti jų pilietines,socialines ir žmogaus teises.
Visuomeninė organizacija – bendrija„Viltis“ įkurta 1989 m.lapkričio mėnesį. 53 asocijuotieji organizacijos nariai vienija virš 11 tūkstančių sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų.

TIKSLAI – telkti Lietuvos Respublikoje gyvenančius sutrikusios intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.
Siekti visapusiškos sutrikusio intelekto žmonių integracijos į visuomenę.
Skatinti intelekto sutrikimų ekologinę, medicininę, socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą.
Skatinti sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą.
Ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų ir jų šeimų socialines ir pilietines teises, laisves ir orumą, tenkinti jų socialinius, kultūrinius bei kitokius poreikius.
Sukurti palankias sąlygas prievolių atlikimui, pasirinkimui, dalyvumui visuomenės gyvenime.

VEIKLOS KRYPTYS – steigiamos naujos grupės, klasės bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose sutrikusios intelekto ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikams ugdyti.
Steigiami dienos užimtumo centrai, šeimos paramos centrai kuriuose lavinami sutrikusio intelekto jaunuolių socialiniai ir darbiniai įgūdžiai.
Vykdoma ilgalaikė teisinė programa, siekianti sukurti naują neįgalaus žmogaus teisių sampratą,savęs atstovavimo principus.
Plečiamas stacionarių ir nestacionarių bendruomeninių socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonėms, jų tėvams ir globėjams.
Vietose buriamos tėvų savitarpio paramos grupės, siekiant įveikti krizę šeimoje, paaiškėjus, kad vaikas yra neįgalus.
Kuriamas transporto paslaugų tarnybų tinklas sutrikusio intelekto žmonėms, dėl negalios pobūdžio negalintiems naudotis visuomeninio transporto paslaugomis.
Šeimoms ir sutrikusio intelekto žmonėms suteikiama galimybė tobulėti ir ilsėtis vasaros poilsio psichosocialinės reabilitacijos stovyklose pajūryje.
Rengiami seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai specialistams ir savanoriams dirbantiems su sutrikusio intelekto žmonėmis.Organizuojami mokymai tėvams. Leidžiamas žurnalas „Viltis“.
Aktyviai dirbama tarptautiniuose projektuose, dalijamės patirtimi su Rytų,Vidurio Europos,Azijos ir Balkanų šalimis.

Bendrija „Viltis“ bendradarbiauja su visoje šalyje veikiančiomis sutrikusio intelekto žmonėms skirtomis tarnybomis, kurios buvo įkurtos organizacijos iniciatyva, vietos savivaldybėmis, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigomis, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.Yra tarptautinių organizacijų tikroji narė.