PERLSI projektas

Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI

Projekto pavadinimas: Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI)

Projekto numeris: 2020-1-LV01-KA204-077527

Projektas vykdomas nuo 2020-10-01 iki 2022-10-01

Projekto partneriai:

Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (IKSC, Lietuva), Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros institutas (Lietuva), „Zavod RISA“ , RISA Institutas, Bendrojo, funkcinio ir kultūrinio raštingumo centras, (Slovėnija), Latvijos universiteto Taikomosios kalbotyros centras (Latvija), „The Easy-to-Read Agency“ (Latvija).

Projekto tikslai:

Projekto tikslas yra atlikti lyginamąjį Lengvai suprantamos kalbos situacijos projekto šalyse partnerėse tyrimą. Tarptautinių partnerių dalyvavimas užtikrina dalijimąsi gerąja patirtimi, kurios partneriai jau yra įgiję kituose ERASMUS projektuose. Šios strateginės partnerystės tikslas – skatinti raštingumą asmenų su negalia tarpe ir darbuotojų, naudojančių lengvai suprantamą kalbą kasdieniniame gyvenime bei kuriančių Lengvai suprantama kalba tekstus autorių, kvalifikacijos kėlimą, kuriant metodinę ir edukacinę medžiagą Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Lyginamieji tyrimai, apžvelgiantys žmonių, kurių skaitymo gebėjimai nuolat ar laikinai yra riboti, taip pat tekstų kūrėjų, vertėjų/pritaikytojų, tyrėjų ir plačiosios visuomenės nuostatas apie Lengvai suprantamos kalbos reikšmingumą;
  • Lyginamasis tekstų Lengvai suprantama kalba rašymo gairių tyrimas projekte dalyvaujančiose šalyse;
  • Internetinis kursas Lengvai suprantamos kalbos taikytojams/vertėjams ir tekstų kūrėjams;
  • Daugiakalbiai atviri švietimo ištekliai: žodynai su sinonimais bei rekomenduojama leksika ir kita Lengvai suprantamai kalbai aktuali medžiaga;
  • Asmenų su negaliomis supratimo lygiams pritaikyti skaitiniai;
  • Lengvai suprantamos kalbos lygių aprašai ir atlikties standartai.