Steigiant LAT

Laikinojo atokvėpio tarnybos (LAT) paslauga visų pirmą yra orientuota į paslaugų teikimą bendruomenėse. Europos Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. patvirtino 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios. Vienas iš svarbiausių strategijos tikslų buvo įvardintas kaip neįgaliųjų savarankiško gyvenimo skatinimas, deinstitucionalizacijos ir bendruomeninių paslaugų plėtra. Todėl 2012 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“. Šiame įsakyme buvo nustatytos deinstitucionalizacijos įgyvendinimo kryptys ir aiškiai įvardinta, kad vykdant deinstitucionalizaciją bus vengiama materialinių ir žmogiškųjų išteklių perskirstymo ir tolesnio darbo pagal nusistovėjusį modelį. Bus sudaromos sąlygos savivaldybėse teikti bendruomenines paslaugas, kuriamos alternatyvios stacionariai globai socialinės paslaugos kaip „atokvėpio paslauga“ – trumpalaikė socialinė globa.

Šiandien Lietuvoje egzistuojantis teisinis reglamentavimas socialinės apsaugos srityje kelia diskusijas dėl laikinojo atokvėpio paslaugos. Pagal Socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvoje laikinojo atokvėpio paslauga gali būti priskiriama prie specialių socialinių paslaugų, kurios teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Socialinių paslaugų katalogas pateikia trumpalaikės socialinės globos apibrėžimą, kuris iš dalies atitinka ir laikinojo atokvėpio paslaugos modelio aprašymą. Kiti teisės aktai kaip Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės ir Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės globos įstaigose tvarkos aprašas daugiau ar mažiau lemia reikalavimus, kuriuos įstaiga turėtų atitikti, norėdama teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, atitinkančias laikinojo atokvėpio paslaugos modelį.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vykdyto projekto „Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“, kurį remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009–2014 periodo NVO Programa Lietuvoje, metu vykę pokalbiai su suinteresuotomis pusėmis parodė, kad steigiant Laikinojo atokvėpio tarnybas (LAT) svarbūs keli faktoriai. Pirmiausia – iniciatyvinė grupė, kuri būtų suinteresuota LAT veikla. Dažniausiai tai yra patys sutrikusio intelekto asmenų tėvai ar globėjai, susibūrę į nevyriausybinę organizaciją ar pan. Antra, sėkmingam LAT darbui užtikrinti būtinas glaudus bendradarbiavimas su vietos savivaldos institucijomis. Pagal patraukliausią siūlomą modelį, regionų savivaldybės galėtų pirkti socialines paslaugas iš įsteigtos LAT. Kiti faktoriai – kaip steigimo vieta, paslaugų teikimo pobūdis ir pan. – būtų numatoma pagal konkrečius tos vietos neįgaliųjų artimųjų poreikius ir galimybes.

Jūsų patogumui pateikiame jums Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ parengtą išsamų informacinį paketą. Jame pristatomas detalus ekonominis skaičiavimas bei visa aktuali teisinė bazė, būtina steigiant LAT. Taip pat aprašomos priemonės ir strategijos, kad LAT funkcionuotų sėkmingai ir skaidriai.

Parsisiųsti priedą

Laikinojo atokvėpio tarnybos aprašas (teisinė ir ekonominė dalys)